PROJEKTI

Jugoslovenska kriza:
projekat izdavanja dokumenata o raspadu SFRJ


Projekat Instituta za savremenu istoriju posvećen izdavanju dokumenata o raspadu SFRJ iniciran je na radnom sastanku marta 2010. na kojem su definisane dve potpojektne celine (Kraj Jugoslavije i Jugoslovenska kriza). Zaključeno je da treba iskoristiti heurističku situaciju nastalu radom Haškog tribunala. Nakon analize sadržaja Sudske baze Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (http://icr.icty.org) data je prednost dokumentaciji koja je:

(a) izvedena kao dokazni materijal
(b) nastala radom najviših državnih tela i
(c) predstavlja hronološki i tematski skladnu celinu.

Projektom rukovode dr Kosta Nikolić i dr Vladimir Petrović.


Saradnja na projektu

Ovaj projekat je ostvaren kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama. U prikupljanju materijala ili njihovom objavljivanju je učestvovao Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, kao i Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije, Fond za humanitarno pravo i Kabinet Predsednika Republike Srbije. Najveći deo sredstava za objavljivanje materijala došao je iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Projekat je promovisan na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu (Sarajevo 2011, Graz 2011, Amsterdam 2014, Boston 2016).
Dokumenta su priređena po naučnom standardu, opremljena uvodom, napomenama, indeksom, mapama, hronologijom, izvodima iz štampe, biografskim crticama i drugim pomoćnim sredstvima. Priređivači svih tomova bili su Kosta Nikolić i Vladimir Petrović i to individualno u seriji Jugoslovenska kriza, a kolektivno u ediciji Kraj Jugoslavije.

Kraj Jugoslavije:
Od mira do rata. Dokumenta Predsedništva SFRJ, Beograd, 2011. (PDF)
Rat u Sloveniji. Dokumenta Predsedništva SFRJ, Beograd 2012. (PDF)
Rat u Hrvatskoj. Dokumenta Predsedništva SFRJ, Beograd 2018. (PDF)

Jugoslovenska kriza:
Bosna i Hercegovina u vreme raspada SFRJ, Beograd 2010. (PDF)
Srpske političke elite i Londonska konferencija I-II, 2010-1. (PDF I) (PDF II)
Srpske političke elite i Vens-Ovenov plan I-II, 2014-6. (PDF I) (PDF II)

 

Dokumenta su u originalu dostupna na bazi Haškog tribunala http://icr.icty.org/

Uputstvo za upotrebu baze podataka
http://www.irmct.org/sites/default/files/documents/2018-12_ICTY_Court_Records_Database_User_Guide_R01_BCS.pdf

Kontakt osoba: Vladimir Petrović (vladimir.lj.petrovic@gmail.com)