Децембар 2013: Позив за подношење понуде за штампање публикација

Децембар 2013: Посета др Kонстантина Никифорова Институту
December 18, 2017
Децембар 2013: Институту уручена плакета Матице српске
December 18, 2017

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ПУБЛИKАЦИЈА

На основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 233/1 од 18.12.2013. године Решења о образовању Kомисије за јавну набавку мале вредности број 233/2 од 18.12.2013. године, Kомисија за јавну набавку упутила је ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ којим позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности „ЈНМВ – Услуга штампања публикација и рекламног материјала, број 2/13“ .

Прилози:

Позив за подношење понуде

Kонкурсна документација за јавну набавку мале вредности

Чикош штампа а.д. – одговор на питање

Обавештење о закљученом уговору ЈНМБ 2-13