Српска државна стража 1942-1944.

Небојша СТАМБОЛИЈА, СРПСКА ДРЖАВНА СТРАЖА 1942‒1944, Београд 2021.

Монографија Небојше Стамболије превасходно је заснована на архивској грађи похрањеној у више домаћих архива, објављеним изворима, мемоарским списима, оновременој штампи и периодици, разноврсној историографској литератури. На том „чврстом тлу историје“ аутор је засновао логичну структуру рада и утемељио своје анализе и закључке. Текст монографије, у којој је посебан акценат стављен на прокламовану организациону структуру Српске државне страже, која се под утицајем ратне стварности учестало мењала и прилагођавала датим околностима, мисаоно је кохерентан, прецизан, јасан, значајним делом архивистички и сазнајно сасвим нов. Реконструкција војне формације, указивање на начине и форме деловања Српске државне страже, утврђивање односа потпуне зависности према окупатору, неповерење које је окупациона војна и цивилна власт имала према тим колаборационистичким формацијама, представља несумњив допринос истраживања које је колега Стамболија обавио... Истраживање је показало да окупаторске власти нису имале поверење према Српској државној стражи, да та организација није била кадра да се супротстави јединицама НОП-а, да током целог рата СДС није била борбено спремна да обезбеди ефикасно контролисање територије окупиране Србије, осигура одржање безбедности, избори се са криминалитетом, спута активности четничких јединица и комуниста. Велики број казни, дисциплинских мера, учињених преступа сведочио је о постојању бројних унутрашњих проблема моралне природе и идеолошког карактера са којима се вођство Српске државне страже свакодневно суочавало, што је најдиректније утицало на „половичан успех“ оружаних акција које је та војна формација изводила. У сазнајном смислу монографија колеге Стамболије помера границе наших досадашњих сазнања. Она јасно говори о режиму на чијем је челу био Милан Недић, карактеру окупације, суштини и размерама колаборације, структури војне формације, учињеним злочинима. Квантитативне анализе изведене на постојећим досијеима официрског и подофицирског кора Српске државне страже и графички језик којима су оне исказане, представљају трајни допринос који значајно обогаћује српску историографију...

Из рецензије академика Љубодрага Димића