SPORT U SLUŽBI SOCIJALIZMA: JUGOSLOVENSKO ISKUSTVO 1945-1953.


Nikola MIJATOV: SPORT U SLUŽBI SOCIJALIZMA: JUGOSLOVENSKO ISKUSTVO 1945‒1953, Beograd 2020.


Knjiga „Sport u službi socijalizma: Jugoslovensko iskustvo 1945‒1953“ rezultat je dugogodišnjeg istraživanja autora koje je najpre rezultiralo impozantnom studijom o jugoslovenskom socijalističkom sportu. Sport se u knjizi sagledava kao fenomen od velikog značaja i analizira ideja jugoslovenskog socijalističkog sporta i njegova realizacija na terenu. Komunistička vlast stavljala je sport u sam vrh svoje politike i instrumentalizovala ga kao oruđe Partije za pridobijanje novog članstva preko sportskih aktivnosti koje samo naizgled deluju apolitične. Knjiga analizira sve pojavne oblike sporta: od rekreativnog do vrhunskog; od kroseva i sletova do skijanja, fudbala i košarke. Naročita pažnja priklonjena je vrhunskom sportu, osnivanju novih sportskih društava (naročito Sportskog društva Partizan), poziciji privilegovanih sportista u socijalističkom društvu, ali i neraskidivoj vezi jugoslovenske diplomatije i sporta. Osim toga, nastava fizičkog vaspitanja, osnivanje sportskih škola i fakulteta i školovanje novih sportskih kadrova takođe je detaljno analizirano u knjizi. Sveukupno, čitalac ima mogućnost da sport sagleda dubinski, kao društveni fenomen od prvorazrednog značaja, i da ga kao takvog pozicionira u okvirima socijalističke Jugoslavije i da razume politizaciju sporta u okviru njene socijalističke ideologije.