REGIONALNA POLITIKA U JUGOSLAVIJI I POLJSKOJ POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA – SLIČNOSTI I RAZLIKE

Maria Ewa Szatlach, REGIONALNA POLITIKA U JUGOSLAVIJI I POLJSKOJ POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA – SLIČNOSTI I RAZLIKE

DOI: 10.29362/2350.sza.389-403

Istraživački cilj članka je da predstavi i uporedi regionalnu politiku Jugoslavije i Poljske posle Drugog svetskog rata. Članak usvaja definiciju regionalne politike kao ciljane aktivnosti države kao regionalnom razvoju, tj. poboljšanje standarda života i povećanje ekonomskih potencijala i konkurentnosti u regionu. I Jugoslavija i Poljska, kao nasleđe svoje istorije, nasledile su velike međuregionalne razlike. Jugoslavija je uključila relativno dobro razvijene oblasti bivše Austro-Ugarske, kao i nerazvijena područja Osmanskog carstva. Razlike u razvoju poljskih regiona su bile rezultat dugog istorijskog procesa sa specijalnom ulogom podele poljskih zemalja od triju sila – Pruske, Rusije i Austrije. Posleratna regionalna politika Jugoslavije je bila uglavnom usmerena na aktiviranje nerazvijenih regiona. Postojala su dva smera delovanja – finansiranje ekonomskog razvoja nerazvijenih područja i finansiranje njihovog društvenog razvoja tj. kolektivne potrošnje. Prvo usmerenje regionalnog razvoja Poljske nakon Drugog svetskog rata je bilo ka razvoju zapadnih i severnih regiona i njihova integracija sa ostatkom države. Drugo usmerenje je bilo finansiranje visoko industrijalizovanih i urbanizovanih regiona, i treće – aktivizacija najnerazvijenijih regiona.

 

Maria Ewa Szatlach, REGIONAL POLICY OF YUGOSLAVIA AND POLAND AFTER THE SECOND WORLD WAR – SIMILARITIES AND DIFFERENCES

The research goal of the article is to present and compare the regional policy of Yugoslavia and Poland after World War II. The article adopts the definition of regional policy as a targeted activity of a state aimed at regional development, i.e. improving the standard of living and increasing the economic potential and competitiveness of the region. Both Yugoslavia and Poland, as the legacy of their history, inherited huge interregional differences. In the case of Yugoslavia, it included both relatively well-developed areas of the former Austro-Hungarian empire as well as the underdeveloped areas of the Ottoman Empire. Differences in the development of Polish regions was in turn the result of a long historical process with the special role of the division of Polish lands by three powers – Prussia, Russia and Austria. The post-war regional policy of Yugoslavia was mainly focused on the activation of underdeveloped regions. In the post-war period, there were two directions of influence – financing the economic development of the underdeveloped regions and financing their social development, ie collective consumption. The first direction of regional development in Poland after the Second World War was the development of the western and northern regions and their integration with the rest of the state. The second direction was the financing of highly industrialized and urbanized regions, and the third – the activization of the least developed regions.