ODNOSI IZMEĐU SAVEZA PISACA JUGOSLAVIJE I POLJSKE 1955–1980: STRUČNA SARADNJA I POLITIČKI NESPORAZUMI

Slobodan Selinić, ODNOSI IZMEĐU SAVEZA PISACA JUGOSLAVIJE I POLJSKE 1955–1980: STRUČNA SARADNJA I POLITIČKI NESPORAZUMI

DOI: 10.29362/2350.sel.287-300

Zvanični odnosi Saveza književnika Jugoslavije i Saveza književnika Poljske od sredine pedesetih do kraja sedamdesetih godina 20. veka zavisili su od političkih odnosa Jugoslavije i Poljske, a oni su u najvećoj meri bili uslovljeni odnosima između Jugoslavije i sovjetskog bloka. Književne veze, koje su posle Drugog svetskog rata počivale na političkoj saradnji i osećanjima slovenske solidarnosti nakon stradanja u ratu, pokidane su sukobom Jugoslavije i IB-a 1948. Ponovo su obnovljene sredinom pedesetih, kao deo procesa normalizacije odnosa Jugoslavije i istočnoevropskih zemalja, među njima i Poljske. I naredna dva perioda (od 1958. do početka šezdesetih i 1968–1969), u kojima su odnosi Saveza književnika Jugoslavije i Saveza književnika Poljske bili na niskom nivou, usledila su nakon uzdrmanih političkih odnosa Jugoslavije i Istočnog bloka u vreme drugog sukoba Jugoslavije sa SSSR-om 1958. i sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj 1968. Posle sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj odnosi saveza pisaca Jugoslavije i Poljske su bili lošiji nego odnosi koje je savez pisaca Jugoslavije imao sa sličnim organizacijama u SSSR-u, Mađarskoj, Čehoslovačkoj ili Rumuniji. Da bi se odnosi jugoslovenskog i poljskog saveza pisaca ponovo normalizovali posle avgusta 1968, bilo je potrebno više od godinu dana. To je urađeno u novembru 1969. kada su predstavnici dva saveza u Poljskoj postigli dogovor o saradnji u sledećoj godini. U godinama dobrih političkih odnosa saradnja dva saveza pisaca bila je regulisana ugovorima koji su predviđali razmenu pisaca i prevodilaca, saradnju časopisa, učestvovanje u književnim manifestacijama, podršku prevođenju literarnih radova i slično. Time su jedni drugima omogućavali upoznavanje sa kulturom i istorijom svoje zemlje, društvenim i političkim uređenjem, ali i književnim stvaralaštvom i savremenim trendovima u književnosti.

 

Slobodan Selinić, RELATIONS BETWEEN THE WRITERS’ UNION OF YUGOSLAVIA AND POLAND 1955-1980: PROFESSIONAL COOPERATION AND POLITICAL MISUNDERSTANDINGS

The official relations between Yugoslav and Polish Writers’ Association from the mid-1950s to the end of the seventies of the twentieth century depended on the political relations between Yugoslavia and Poland, and they were largely conditioned by the relations between Yugoslavia and the Soviet bloc. The literary connections, which began after the Second World War on political cooperation and the feelings of Slovenian solidarity after the suffering in the war, were broken by the conflict between Yugoslavia and Cominform in 1948. They were re-established in the mid-fifties, as part of the process of normalizing relations between Yugoslavia and eastern European countries, including Poland. And the next two periods (from 1958 to the beginning of the sixties and 1968-1969) in which the relations of the Union of Writers of Yugoslavia and the Writers’ Union of Poland were at a low level were the result of the shaken political relations between Yugoslavia and the Eastern Bloc during the second conflict of Yugoslavia with the USSR, 1958 and Soviet intervention in Czechoslovakia in 1968. After the Soviet intervention in Czechoslovakia, relations between the writers of Yugoslavia and Poland were worse than the relations that the federation of Yugoslav writers had with similar organizations in the USSR, Hungary, Czechoslovakia or Romania. In order for relations between the Yugoslav and Polish writers to resume normalization after August 1968, it took more than a year. This was done in November 1969, when representatives of two alliances in Poland reached an agreement on co-operation in the next year. In the years of good political relations, the cooperation between two writers’ associations was regulated by agreements that envisaged the exchange of writers and translators, the cooperation of the magazine, participation in literary events, the support of translating literary works, etc. This enabled each other to get acquainted with the culture and history of their country, social and political organization, as well as literary creativity and contemporary trends in literature.