KRALJEVINA SHS PO MIŠLJENJU POLJSKIH KONZERVATIVACA I NJIHOVIH MEDIJA U PERIODU 1918-1921

Jarosław Durka, KRALJEVINA SHS PO MIŠLJENJU POLJSKIH KONZERVATIVACA I NJIHOVIH MEDIJA U PERIODU 1918-1921

DOI: 10.29362/2022.2619.dur.19-28

Godine 1918. poljski konzervativci odigrali su veliku ulogu u oblikovanju nezavisne države. Oni su zastupali interese poljskog plemstva i industrijskog sveta. Mnogi od njih su ranije sedeli u parlamentima sila koje su delile Poljsku i imali veliko iskustvo u političkom životu i diplomatiji. Stoga su u međuratnom periodu mnogi od njih radili u poljskim diplomatsko-konzularnim službama. Može se reći da su suosnivači Ministarstva spoljnih poslova i učestvovali u definisanju najvažnijih pravaca spoljne politike. Najvažniji mediji poljskih konzervativaca bila su „Czas“ i „Dziennik Poznanski“. Objavljivali su članke koji pokrivaju najvažnije svetske događaje i analiziraju aktuelnu političku situaciju, kao i pravce delovanja u spoljnoj politici. Redakcije časopisa informisale su čitaoce o događajima u južnoj Evropi i formiranju Kraljevine SHS. Konzervativci su popularizovali slogan o sklapanju zajedničkog bloka država, uključujući Poljsku i Jugoslaviju. Kada je počela da se javlja jasna vizija poljsko-rumunskog saveza, oni su tražili da se proširi na Jugoslaviju i Grčku. Blok država trebalo je da spreči pretnje Nemačke i boljševičke Rusije. Međutim, ti pravci u individualnim konceptima poljskih konzervativaca modifikovani su u zavisnosti od razvoja trenutne političke situacije. Jugoslovensko-mađarski i rumunsko-mađarski antagonizam, kao i poljski planovi da se sa Mađarskom dođe do nagodbe protiv Nemačke, i loši poljsko-čehoslovački odnosi, stajali su na putu sprovođenja različitih projekata izgradnje šireg saveza država.

 

Jarosław Durka, THE KINGDOM OF SERBS, CROATS AND SLOVENES IN THE PERCEPTION OF POLISH CONSERVATIVES AND THEIR PRESS ORGANS 1918-1921

In 1918, Polish conservatives played a large role in shaping an independent state. They represented the interests of the Polish gentry and the industrial world. Many of them previously sat in the parliaments of the partitioning powers and had extensive experience in political life and diplomacy. Therefore, in the interwar period, many of them worked in the Polish diplomatic and consular services. It can be said that they co-founded the Ministry of Foreign Affairs and participated in determining the most important directions of foreign policy. The most important press bodies of Polish conservatives were “Czas” and “Dziennik Poznański”. They published articles covering the most important world events and analyzing the current political situation, as well as directions of activities in foreign policy. The editorial offices of the magazines informed readers about the events in southern Europe and the formation of the Kingdom of SHS. Conservatives popularized the slogan of concluding a joint bloc of states, including Poland and Yugoslavia. When a clear vision of the Polish-Romanian alliance began to emerge, they called for its extension to include Yugoslavia and Greece. The bloc of states was to prevent threats from Germany and Bolshevik Russia. However, these directions in the individual concepts of Polish conservatives were modified depending on the development of the current political situation. The Yugoslav-Hungarian and Romanian-Hungarian antagonism, as well as Polish plans to reach an agreement with Hungary against Germany, and bad Polish-Czechoslovak relations, stood in the way of the implementation of various projects of building a broader alliance of states.