JUGOSLOVENSKO-POLJSKI ODNOSI U 1986. GODINI

Nebojša Stambolija, JUGOSLOVENSKO-POLJSKI ODNOSI U 1986. GODINI

DOI: 10.29362/2350.sta.301-316

Jugoslovensko-poljske odnose u 1986. godini karakteriše nastavak uspešnih bilateralnih političkih odnosa. U skladu s tim, centralni politički događaj bila je poseta predsednika Predsedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije Vidoja Žarkovića Narodnoj Republici Poljskoj, krajem marta. Poseta je usledila nakon poziva generala Jaruzelskog, prilikom njegove posete Jugoslaviji prethodne godine. Na razgovorima Jaruzelskog i Žarkovića razmenjene su informacije o unutrašnjoj politici dveju zemalja, a razgovaralo se i o najznačajnijim pitanjima u oblasti međunarodnih odnosa. Takođe, krajem septembra, u Poljskoj je boravio predsednik Predsedništva CK SK Slovenije Milan Kučan. Ova je poseta organizovana u sklopu međupartijske saradnje na regionalnoj osnovi SK Slovenije i vojvodskog komiteta PURP u Katovicama. Nastavljena je i uspešna saradnja zabratimljenih gradova dveju zemalja. Na ekonomskom planu došlo je do određene stagnacije i opadanja obima robne razmene. Zbog određenih problema u ugovaranju i realizaciji poslova u prvom polugođu realizovani obim razmene je iznosio oko 800 miliona dolara, što je bilo 11,2% manje od predviđenog obima za 1986. godinu i 6,5% manje od razmene u 1985. godini. U Varšavi su u novembru održani trgovinski pregovori i zaključen protokol o razmeni za 1987. godinu. Predviđeni obim je iznosio 900 miliona dolara. Krajem marta u Beogradu je potpisan novi trogodišnji program kulturne saradnje. Tom je prilikom prethodni trogodišnji ciklus kulturne saradnje ocenjen veoma uspešnim. Od kulturnih događaja treba izdvojiti gostovanja zagrebačkog kazališta „Jazavac“ u Teatru poljskom u Poznanju i uzvratno gostovanje poljskog pozorišta na Danima satire u Zagrebu, gostovanje teatra „Studio“ iz Varšave na BITEF-u, kao i veoma uspešno gostovanje Narodnog muzeja Beograd u Lođu i Krakovu sa izložbom „Konstruktivizam u Jugoslaviji“. Uspešno se odvijala i saradnja naučnih institucija.

 

Nebojša Stambolija, YUGOSLAV POLISH RELATIONS IN 1986

The Yugoslav-Polish relations in 1986 are characterized by the continuation of successful bilateral political relations. Accordingly, the central political event was the visit of the President of the Central Committee of the League of Communists of Yugoslavia Vidoje Žarković to the People’s Republic of Poland in late March. The visit came after the invitation of General Jaruzelski, during his visit to Yugoslavia previous year. During the talks between Jaruzelsky and Zarkovic, information on the internal policy of the two countries was exchanged, and the most important issues in the field of international relations were discussed. Also, in late September, President of the Presidency of the CK SK Slovenia Presidency Milan Kučan visited Poland. This visit was organized as part of the inter-party cooperation on the regional basis of SK Slovenia and the Vojvodina PURP Committee in Katowice. The successful cooperation between the sister cities of the two countries was continued. On the economic plan there was a certain stagnation and a decline in the volume of commodity exchange. Due to certain problems in contracting and realizing the transactions in the first half of the year, the realized volume of exchange amounted to about $ 800 million, which was 11.2% less than the intended volume for 1986 and 6.5% less than the exchange in 1985. In November, trade negotiations were held in Warsaw and an exchange protocol for 1987 was concluded. The estimated volume was $ 900 million. A new three-year program of cultural cooperation was signed in late March in Belgrade. On that occasion, the previous three-year cycle of cultural cooperation was assessed as very successful. From the cultural events, the performances of the ”Jazavac” Theater in the Polish Theater in Poznan should be highlighted, as well as the return visit of the Poznan theater on ”Days of satire” in Zagreb, the visit of theater “Studio” from Warsaw at BITEF, and the very successful guest appearance of the National Museum of Belgrade in Lodz and Krakow with the exhibition “Constructivism in Yugoslavia”. The cooperation of scientific institutions was also successful.