GORNJA JASENICA U DRUGOM SVETSKOM RATU. Aranđelovac i Topola 1941‒1945.


Boris TOMANIĆ: GORNJA JASENICA U DRUGOM SVETSKOM RATU. Aranđelovac i Topola 1941‒1945, Beograd 2019.


Monografija se sastoji od delova koji su složeni po principima istorijske nauke. Predgovor sadrži predmet naučnog istraživanja, metode istraživanja, kratki kritički osvrt na korišćene izvore i dosadašnju objavljenu literaturu u radu. U uvodu autor se osvrće na topografiju Gornje Jasenice, dominantne antropogeografske i demografske odlike. U prvom delu, koji je zasnovan na hronološkoj osnovi, pored kratkog osvrta na međuratna zbivanja (1919–1941) analizira sa period 1941–1944. i događaji koji su se dešavali u mesecima nakon oslobođenja Aranđelovca i Topole. Apostrofirane su vojne jedinice koje su delovale u Gornjoj Jasenici, veće borbe, privredne, društvene i političke odlike, svakodnevni život pod okupacijom i dr. Prvenstveno na osnovu neobjavljene arhivske građe opisani su dejstvo i rad Prvog šumadijskog partizanskog odreda, Prve i Druge šumadijske partizanske brigade, Gorske garde nj. v. kralja Petra Drugog i drugih jedinica. Na takav način dobijena je nova predstava o operacijama, akcijama i borbama koje su vođene na ovom prostoru.

Drugi deo monografije, koji je složen po tematskom principu, donosi zločine koje su činile zaraćene strane (ubijanje civila, pljačka javne i privatne imovine, zločini u logorima, spaljivanje naselja itd.). U knjizi se ukazuje na različite uzroke i pojave koji su dovodili do tragičnih ishoda. Na dokumentarno zasnovan način pruža se javnosti pregled sudbina ljudi ovog kraja.

https://doi.org/10.29362/2336.2019.tom