Радио-депеше Југословенске војске у отаџбини 1941-1942.


Раде РИСТАНОВИЋ, Милутин ЖИВКОВИЋ, Милош ЧОРБИЋ, РАДИО-ДЕПЕШЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ВОЈСКЕ У ОТАЏБИНИ 1941-1942, Београд 2021.

Ова књига плод је тежњи аутора да у форми монографског објављивања докумената публикују део веома важне и готово недоступне архивске грађе проистекле из деловања Југословенске војске у отаџбини. На преко 1.000 страница у овом зборнику докумената прикупљено су, прекуцане и приређене радио-депеше које је Врховна команда ЈВуО примила и послала током 1942. године. Ова архивска документа, која су похрањена у Војном архиву у Београду, због обима и чињенице да су добрим делом писана руком, већином су непозната и фрагментарно коришћена у нашој историографији. Садржински, депеше покривају најшири дијапазон тема и односе се на целокупну територију окупиране Краљевине Југославије. Поред докумената саставни део публикације је свеобухватна уводна студија у којој су аутори коришћењем релевантне литературе и архивских извора читаоцима настојали да пруже историјски контекст у којем су документа настајала. Посебна пажња посвећена је реконструкцији и анализи система везе ЈВуО, што је у домаћој историографији неистражена тема. Аутори су и на основу података из депеша и других релевантних докумената реконструисали формацију корпуса овог покрета отпора на територији данашње Србије. У већини депеша лична имена су писана под шифром. Ово је створили потребу дешифровања, систематизовања и објављивања списка имена у форми прилога.