DELEGACIJA PURP NA VIII KONGRESU SKJ 1964. GODINE

Vladimir Lj. Cvetković, DELEGACIJA PURP NA VIII KONGRESU SKJ 1964. GODINE

DOI: 10.29362/2350.cve.229-242

Rad predstavlja pokušaj da se na osnovu jugoslovenskih arhivskih izvora nastalih radom Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i Državnog sekretarijata za inostrane poslove rekonstruiše boravak delegacije Poljske ujedinjene radničke Partije na VIII kongresu SKJ održanom krajem 1964. godine. Poljska partijska delegacija boravila je u Beogradu u trenutku kada su jugoslovensko-poljski međudržavni i partijski odnosi bili na putu oporavka posle zahlađenja koje je izazvalo ideološko neslaganje u vezi sa programom SKJ donetom na prethodnom, VII kongresu u Ljubljani 1958. godine. Boravku ove delegacije prethodili su od jeseni 1963. godine bilateralni kontakti partijskih funkcionera, poseta delegacije SKJ koja je boravila na IV kongresu PURP-a, kao i poseta Josipa Broza Tita Poljskoj u junu 1964. godine. S obzirom na okolnosti, boravak delegacije PURP-a na VIII kongresu SKJ za domaćine je bio prilika da se uvere do koje mere su poljski komunisti i njihovo rukovodstvo evoluirali kada su u pitanju bili stavovi o specifičnostima, u okviru međunarodnog radničkog pokreta jedinstvenog, „jugoslovenskog puta u socijalizam”. U tom cilju, domaćini su posebnu pažnju obratili na kretanje poljske delegacije, njena interesovanja kada je u pitanju bio unutrašnjepolitički razvoj Jugoslavije, na pitanja koja su postavljali jugoslovenskim sagovornicima i na utiske koje su pred njima iznosili o svemu onome što su videli u Jugoslaviji, uključujući i nekoliko industrijskih postrojenja koja su posetili. Veliko interesovanje Poljaka za jugoslovensku privredu i mogućnosti privredne saradnje proizilazilo je iz sastava delegacije PURP-a čiji je predsednik Franćišek Vanjolka kao član Politbiroa PURP-a bio zadužen upravo za privredna pitanja. Najzad, o rezultatima posete delegacije PURP-a u Beogradu su prosuđivali i na osnovu pisanja poljske štampe za vreme i posle VIII kongresa SKJ, kojim, u dobroj meri, nisu bili zadovoljni jer je ono pokazalo postojanje starih rezervi prema ideološkom kursu jugoslovenske partije i države u odnosu na ostale socijalističke zemlje, partije i pokrete u svetu.

 

Vladimir Lj. Cvetković, THE DELEGATION OF PUWP ON THE 8TH CONGRESS OF LCY IN 1964

The paper is an attempt based on archival sources from the Central Committee of League of Communists of Yugoslavia (LCY) and State Secretary of Foreign Affairs to reconstruct participation of the Polish United Workers’ Party (PUWP) on the 8th Congress of LCY held in 1964. The Polish party delegation was in Belgrade at a time when Yugoslav-Polish interstate and party relations were on the way to recovery after the cooling that caused an ideological disagreement over the LCY program that was adopted at the previous 7th Congress in Ljubljana in 1958. The visit of this delegation preceded the bilateral contacts of party officials from the autumn of 1963, the visit of the LCY delegation that was at the 4th Congress of the PUWP, as well as the visit of Josip Broz Tito to Poland in June 1964. Considering the circumstances, the stay of the PUWP delegation at the 8th Congress of the LCY for the host was an opportunity to ascertain to what extent the Polish Communists and their leadership evolved when it came to attitudes about specifics, within the international workers’ movement of the unique, “Yugoslav road to socialism”. To this end, the hosts paid special attention to the movement of the Polish delegation, her interests in the internal political development of Yugoslavia, the questions posed by the Yugoslav interlocutors, and the impressions that were presented to them about everything they saw in Yugoslavia, including and impressions of several industrial plants they visited. The great interest of the Poles for the Yugoslav economy and the possibilities of economic cooperation was derived from the composition of the PUWP delegation, whose chairman Franciszek Waniolka as a member of the Politburo of the PUWP was in charge of business affairs. Finally, the results of the visit of were also judged based on the writings of the Polish press during and after the 8th Congress of LCY, which, to a great extent, was not satisfied because it showed the existence of old reserves, according to the ideological course of the Yugoslav Party and the state in relation to other socialist countries, parties and movements in the world.