PROJEKTI


KONFLIKTI I KRIZE: SARADNJA I RAZVOJ U SRBIJI I REGIONU U 19. I 20. VEKU

OPIS PROJEKTA

Pojam konflikt, kao osnova ovog projekta, podrazumeva ratoboran odnos u ratovima, revolucijama i drugim sukobima, između država, etničkih, političkih, verskih, socijalnih ideoloških i drugih grupa. Za svaki konflikt potrebne su najmanje dve suprotstavljene tj. sukobljene strane - od država do političkih stranaka. Razlozi sukoba su mnogobrojni - granice, zemlja, vlast, resursi i moći ili različite političke ideje i druge vrednosti i stavovi do kojih drže određene grupe i koje silom nameću drugima. U suštini svih sukoba postoji suprotstavljeni interes, sukob oko očuvanja ili promene granica ili društvenog poretka.

U Srbiji i regionu postoji bogata tradicija sukobljavanja. Tu se pre svega misli na ratove, revolucije, etničke sukobe, verske, sindikalne, ideološke i ostale društvene sukobe. U srpskoj i balkanskoj istoriji zabeležen je veći broj ratnih sukoba, od kojih su neki u okviru velikih ratova. Zabeležen je i veliki broj saveza i bilateralnih i multilateralnih ugovora.

Svaki konflikt ima svoj kraj. Ponekad je na ovim prostorima kraj predstavljao samo početak novog konflikta ili obnovljenog sukoba. Balkanski prostor je područje suprotstavljenih interesa i potencijalnih konflikata i kriza.

Predmet projekta jesu ispitivanja uzroka konflikata i kriza i njihovo prevazilaženje. Tu se pre svega misli na ratove, revolucije, etničke sukobe, verske, političke i izborne borbe. Ispitujemo razloge sukoba, izbijanje, eskalaciju, deeskalaciju, rešavanje, ishod ili posledice i sistematizujemo iskustva konflikata na ovom prostoru. Pratimo procese transformacije konflikata i ispitujemo da li bezbednost, poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, pravda, istina i uzajamno poštovanje doprinose transformaciji konflikata ili iz njih proističu.

Predmet projekta jesu raznovrsne krize koje su imale posledice na srpsku državu i društvo. Od prirodnih kriza kao što su suše, poplave, požari, zemljotresi, epidemije, preko ekonomskih kriza kakve su privredne, finansijske, kriza identiteta, autoriteta institucija i pojedinaca, političke krize i druge. Posebno će biti sistematizovana i valorizovana pozitivna i negativna iskustva konflikata i kriza i upotrebljivost tih iskustava u bezbednosnim procenama, donošenju državnih odluka, snaženju državnog i nacionalnog identiteta, podsticaju saradnje i isticanju pozitivnih primera balkanske saradnje.

CILJEVI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je da se istraže, naučno verifikuju i upotpune znanja o istoriji konflikata i kriza, kodifikuju i istaknu pozitivna iskustva saradnje i razvoja u Srbiji i regionu u 19. i 20. veku. Posebno se mesto daje diplomatiji, naročito srpskoj, njenom funkcionisanju u procesima dugog trajanja, njenoj postojanosti i promenljivosti, socijalnoj strukturi, mentalitetu i političkoj kulturi srpskih diplomata. Pored toga projekat ima cilj da se razvije javna debata o spoljnopolitičkim temama koje su dugo bile zapostavljene ili nestručno procenjivane zbog krize i zatvorenosti društva. Drugi cilj projekta jeste popis svih sporova na Balkanu i u samoj Srbiji i identifikovanje mogućih tačaka i razloga novih sukoba.

U okviru projekta biće realizovane sledeće aktivnosti:

- izrada naučnih radova (monografije, članci, prilozi u domaćim i stranim časopisima)

- izrada naučne sinteze o konfliktima i krizama na Balkanu

- izrada hronologije događaja na Kosovu i Metohiji 1912–2012.

- popis žrtava revolucionarnog terora u Srbiji na kraju Drugog svetskog rata

- organizovanje međunarodne konferencije

- organizovanje više domaćih naučnih skupova

- pregled strategija srpske diplomatije

- izrada diplomatske hronologije (početak i kraj diplomatskih odnosa sa raznim državama; početak i kraj diplomatskih misija; nameštenje i razrešenje diplomata)

- doprinos izradi spoljnopolitičke strategije Srbije.

Nova saznanja bi koristila studentima, istraživačima, profesorima univerziteta, političkim subjektima koji donose važne odluke za sudbinu države, naroda i regiona, diplomatama u službi ili u procesu obrazovanja, bezbedonosnim strukturama kao istorijski okvir i kontekst sadašnjih i budućih sukoba i kriza.

PROJEKTNI ZADACI

1. Srbija i region u 19. i 20. veku: između diplomatije mira i diplomatije kriza

1.1. Balkanski sukobi i balkanski savezi

1.2. Granični incidenti i rešenja

1.3. Etnički sukobi i tolerancija (Kosovo i Metohija)

1.4. Diplomatsko rešavanje i opravdavanje sukoba

Projektni tim: Radoš Ljušić, Čedomir Antić, Momčilo Pavlović, Jelica Stefanović, Predrag Simić, Stanislav Sretenović, Miloš Ković, Dragan Bogetić, Đoko Tripković, Vladimir Petrović, Miomir Gatalović, Ivana Pantelić, Ratomir Milikić, Ranka Gašić.

2. Unutrašnji sukobi i prevrati u 19. i 20. veku - dinastički, revolucionarni, politički - uzroci i posledice

2.1. Prevrati i pučevi

2.2. Revolucije i revolucionarni teror

2.3. Verski sukobi i saradnja

2.4. Socijalni sukobi i njihovo prevazilaženje

2.5. Izborne borbe

Projektni tim: Radoš Ljušić, Čedomir Antić, Momčilo Pavlović, Predrag J. Marković, Kosta Nikolić, Bojan B. Dimitrijević, Dragomir Bondžić, Srđan Cvetković, Milan Koljanin, Melissa Bokovoy, Llily Carol, Vladimir Cvetković, Slađana Đurić, Miomir Gatalović, Ivana Pantelić

3. Krize

3.1. Prirodne krize

3.2. Društvene krize

3.3. Krize autoriteta

3.4. Krize identiteta

Projektni tim: Vladimir Cvetković, Slađana Đurić, Momčilo Pavlović, Predrag J. Marković, Kosta Nikolić, Bojan B. Dimitrijević, Dragomir Bondžić, Srđan Cvetković, Miomir Gatalović, Ivana Pantelić, Ivan M. Becić

4. Prevazilaženje i relativizacija konflikata i kriza

4.1. Iskustva saradnje i razvoja

4.2. Bezbednosni rizici i procene

4.3. Upotrebljivost iskustava za unapređivanje donošenja državnih odluka i predvidljivost konflikata i kriza

Projektni tim: Vladimir Cvetković, Slađana Đurić, Momčilo Pavlović, Predrag J. Marković, Kosta Nikolić, Bojan B. Dimitrijević, Dragomir Bondžić, Srđan Cvetković, Miomir Gatalović, Ivana Pantelić

NOSIOCI PROJEKTA

Institut za savremenu istoriju, Beograd

Fakultet bezbednosti, Beograd

Fakultet političkih nauka, Beograd

Balkanološki institut SANU, Beograd

Filozofski fakultet, odeljenje za istoriju, Beograd