Politika odbrane Jugoslavije (1945-1959)

Марко Б. МИЛЕТИЋ, ПОЛИТИКА ОДБРАНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ (1945-1959), Београд 2022.

Захваљујући истраживању колеге Марка Милетића, у оквиру једне монографије сабрана је огромна фактографија о изузетно сложеној политици одбране, која је уз то пажљиво анализирана и научно протумачена. Целокупном истраживаном проблему приступљено је с добрим познавањем научне методологије, без икаквих политичких или идеолошких предрасуда и ограничења, због чега су сва проучавана питања образлагана изразитом научном објективношћу. Стечена сазнања, иако историографско знање никада не може бити коначно, представљају складну целину, исцрпно приказану у појединачним детаљима, као и у суштини, што овом научном раду, прегледно и допадљиво написаном, даје посебан квалитет (из рецензије проф. др Мире Радојевић).
Најзначајнији резултат истраживачког напора колеге Милетића представља утврђивање значаја и динамике одбрамбеног система у социјалистичкој Југославији. Његовим радом су јасно истакнути идеолошки постулати изградње политике одбране и њеног спровођења током прве етапе послератног развоја Југославије. Прецизном анализом доступних историјских извора су утврђени главни токови изградње одбрамбене политике земље, њене еволутивне етапе, као и различити фактори који су утицали на њен развој. Показано је у којој и каквој мери су спољнополитички и геостратегијски положај Југославије, као и шири безбедносни проблеми који су из њих произилазили, утицали на развој југословенске одбрамбене политике и на који начин су се у складу с тим променама, мењали и југословенски ратни планови и базични постулати југословенске војне доктрине (из рецензије проф. др Александра Животића).
Писано на бази нових архивских истраживања у архивима који до сада нису консултовани по овом питању, ово дело се чита лако, а његови закључци се лако усвајају у једну општу слику безбедносних питања Титове Југославије у периоду од 1945. до 1959. године. Допринос српској историографији, али и историографијама простора бивше Југославије, огледа се у томе што се са овом монографијом готово исцрпљује тема структуралних питања одбране Југославије у раној фази Хладног рата. Коначно, оствареним увидом у архивске фондове који су још увек рестриктивно доступни, аутор је дао значајан допринос разумевању овог питања и понудио релевантне закључке битне за стварање целовите слике о епохи првих петнаест година социјалистичке Југославије (из рецензије др Бојана Димитријевића).